สวัสดีครับ  พ่อ แม่ พี่น้องชาวเทศบาลตำบลโนนสมบูณ์ที่เคารพรักทุกท่าน  
             กระผมตระหนักเสมอว่า  การดำรงตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลโนนสมบูรณ์ ตลอดถึงภาระหน้าที่การนำพาเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ สู่ความเจริญก้าวหน้า  พ่อแม่ พี่น้องชาวตำบลโนนสมบูรณ์มีความเป็นอยู่ที่ดี เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางให้สามารถบริหารจัดการบ้านเมืองด้วยตนเอง  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) ได้รับความสะดวกสบายจากบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานครบครันมีบรรยากาศที่น่าอยุู่ โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านต่างๆ  อย่างต่อเนื่องและครอบคลุมในทุกด้าน อาทิเช่น  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ  การให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผูู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึง  การสนับสนุนการสืบสานประเพณีวัฒนธรรท้องถิ่น  และประเพณีสำคัญของชาติ  ทุกสิ่งที่กล่าวมาล้วนต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่าย  สำหรับตัวกระผมเองนั้นแน่นอนที่สุด  กระผมเน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วม  และการบูรณาการจากทุกภาคส่วน ทุกภาคีเคลือข่าย  โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นสำคัญเพราะผมเชื่อว่า การที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ย่อมส่งผลต่อความสำเร็จ นั้นคือผลงานที่มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง    
            สุดท้ายนี้  กระผมขอขอบพระคุณ ฝ่ายบริหาร  ฝ่านนิติบัญญัติ  หน่วยงานราชการ  พนักงานเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ทุกท่าน รวมถึง พ่อ แม่ พี่น้อย  ประชาชนชาวเทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นเรา ให้เจริญเก้าวหน้า ทำให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือ  ได้โปรดบันดาลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงเทอญ 
 

 

 

 

 
 
     
 
       
1
หน้าแรก | ผลงาน ทต. | สถานที่สำคัญ | กระดานกระทู้ | ติดต่อ ทต. | แผนผังเว็บไซต์
การแสดงผลหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดสำหรับ  Internet Explorer 8  © Copyright 2010 by Dungbhumi